O nás

Společnost MLMADRE s.r.o.  se dlouhodobě zabývá řešením platební neschopnosti fyzických i právnických osob.

Činnost  společnosti je podložena sedmnáctiletou praxí v krizovém řízení. Našimi klienty  bylo za tuto dobu třicet právnických a více než dva a půl tisíce fyzických osob.

Samozřejmou součástí našich služeb je individuální přístup ke každému jednotlivému klientovi, komplexní řešení jeho situace a to v celém širokém spektru všech souvislostí při dodržování profesionální diskrétnosti.

Nabídka našich služeb zahrnuje analýzu výchozí situace klienta a předsmluvní poradenství.

Při řešení platební neschopnosti používáme řadu právních a ekonomických nástrojů, namátkou například:

 • finanční poradenství

 • dluhové poradenství

 • konsolidaci úvěrů

 • sjednání splátkových kalendářů

 • písemným uznáním závazků ,pohledávek

 • poradenství při vypracování žalob na zrušení neplatných rozhodčích nálezů

 • poradenství při podání odporů či odvolání proti usnesením

 • vypracování insolvenčního návrhu v případě osobního bankrotu

 • poradenství v exekučním řízení (návrhy na zastavení exekuce, řešení exekucí nemovitostí)

 • poradenství při podávání námitek, odvolání proti sankčním úrokům a pokutám.

 

Naše klienty zastupujeme na základě vzájemné důvěry a to i dlouhodobě.

V neposlední řadě pořádáme nejen pro naše klienty pestrou škálu vzdělávacích kurzů. Pro absolventy je pak samozřejmostí zvýšená finanční gramotnost v rozsahu od tvorby domácího rozpočtu až po orientaci v problematice trhu bankovních i nebankovních  finančních produktů (půjček,úvěrů). Pro zájemce zajišťujeme ve spolupráci například s úřady práce  i akreditované kurzy ke zvyšování profesní způsobilosti  zejména ve finančním poradenství a a u dělnických profesí.

S platební neschopností se v současné době potýká stále více právnických i fyzických osob. Naším cílem je pomoci jim vypořádat se s tíživou situací za co možná nejpřijatelnějších podmínek pro všechny zúčastněné strany a dosáhnout tak návratu ke zdravému osobnímu či firemnímu hospodaření.

 

Společnosti MLMADRE s.r.o.  má:

 •  silný team vysoce kvalifikovaných a v daném oboru zkušených zaměstnanců a spolupracovníků s dlouholetou praxí,

 •  funkční kanceláře umístěné na území celé České republiky

 • Vlastní výukové centrum

 • Využívají moderní softwarové programy při zpracování zadaných úkolů

 

Vlastníci a jednatelé společnosti MLMADRE s.r.o. Magdalena Šabatová,DiS a Luďka Maříková při své činnosti využívají dlouholeté zkušenosti v oblasti krizového řízení. Obě působily jako asistentky správce konkursních podstat ve 48 řízeních, podílely se na zpeněžování majetku konkursních podstat, vymáhání pohledávek a v případě provozování podniku se podílely na  sestavování obchodního plánu podniku v konkursu.

Magdalena Šabatová,DiS je absolventkou 1.KŠPA Litoměřice ,VOŠ , OAa SOŠ EKONOM, Litoměřice, o.p.s. , vlastní osvědčení od MPSV – Syndrom vyhoření, Etika zaměstnance SSP,Právní minimum,Komunikační dovednosti pro práci s klientem, osvedčení od Středočeského vzdělávacího institutu Akademie J.A.Komenského – Správní řád.

Luďka Maříková je absolventkou 1.KŠPA Litoměřice, Institutu Franka Dysona – realitní vysoké školy s.r.o., vlastní licenční smlouvu společnosti A-Consult,spol. s.r.o., osvědčení MFČR o zápisu do registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí.

Všichni spolupracovníci jsou pravidelně proškolováni v oblasti dluhového poradenství .

 

Poraden společnosti MLMADRE s.r.o. využilo více jak 2500 klientů z celé republiky. Ke zpracovávání podkladů pro klienty  je využíván systém CRM.K datu 15.09.2013 společnost úspěšně vypracovala 530 návrhů na povolení oddlužení, v 300 případech vyřešila exekuce nemovitostí a v 3000 případů zrušila exekuce svým klientům.   

     

Smluvně spolupracuje s daňovými poradci, auditory, advokátními kancelářemi.

 

Společnost MLMADRE s.r.o. byla založena v roce 1997. Byla založena za účelem poskytování služeb v oblasti ekonomického poradenství, likvidace firem , reklamy a propagace.Na přelomu roku 2008 a 2009 své služby rozšířila o poradenství v oblasti krizového řízení, insolvenčního řízení, správy závazků, poradenství v oblasti řešení exekucí, vymáhání pohledávek. Své působení rozšířila do  zprostředkování hypotečních úvěrů a podnikatelských úvěrů, oceňování nemovitostí.

 

MLMADRE s.r.o.

Luďka Maříková

Magdalena Šabatová, DiS.